دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2012.03.11

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، چهارشنبه سوری، کلاس آموزش زبان فارسی ... )

2.                           انتظارات ما از یکدیگر و سطح کار مجمع در سال آتی

3.                           ارزش های پایه ایی مشترک و شیوه کار ما

4.                           نوروز

5.                           سیزده بدر

6.                            

7.                            

8.                            

9.                           غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با کریستینا خانم بوده، دفعه بعد نوبت محمد آقا می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه  8 ماه آوریل، ساعت 15، ادنسه.