دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2012.04.08

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، ، کلاس آموزش زبان فارسی ... )

2.                           ارزش های پایه ایی مشترک و شیوه کار ما

3.                           بررسی فعالیت ها(جشن نوروز و سیزده بدر)

4.                           برگزاری مراسمی برای آقای امری پور

5.                           شطرنج، جلسه بحث پیرامون "عشق چیست؟"، کلاس کامپیوتر

6.                           فعالیتی برای هیات مدیره؟

7.                           جشن تابستانی/ برای جوانان

8.                           ماجرای چرخ خیاطی

9.                           غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با محمد آقا بوده، دفعه بعد نوبت آقا رضا می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه  13 ماه مه، ساعت 15، ادنسه.