دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2014.01.12

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور: (حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، کمک روانی درمانی، کلاس آموزش زبان دانمارکی ... )

2.                           بررسی شب چله/ یلدا

3.                           مجمع عمومی

4.                           نوروز/ سالن و چگونگی برگزاری

5.                           غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقا رضا می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه 9 فوریه، پس از جلسه مجمع عمومی.

Dagsorden, SMIDs bestyrelsesmøde, 12. januar 2013, Kl. 15.00

Tale/ -er før start: (højst 5 min.)

1.                         Beretning om/ Rapport af aktiviteter:(økonomi, indkomne breve, Psykisk førstehjælp, Danskundervisning, …)

2.                         Shabe Cheleh/ Jalda(evaluering)

3.                         General forsamling

4.                         Nowruz/ lokale, måde

5.                         Evt.:

Denne gang er Rezas tur.

Næste møde: Søndag d. 9 februar, efter GF.