دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2014.05.11

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور: (حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده،  کمک  روانی/ درمانی، تعمیر کامپیوتر ... )

2.                           ما، هیات مدیره و جلسه های آن،

3.                           فعالیتی برای اعضای هیات مدیره

4.                           غیره


اینبار نوبت تهیه خوراکی با کریستینا خانم بوده، دفعه بعد نوبت پیا خانم می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه 8 ماه یونی، ساعت 14، ادنسه.

Dagsorden, SMIDs bestyrelsesmøde, 11. maj 2014, Kl. 15.00

Tale/ -er før start: (højst 5 min.)

1.                         Beretning om/ Rapport af aktiviteter:(økonomi, indkomne breve, Psykisk førstehjælp, PC-rep.,  …)


2.                         Vi, bestyrelsen og dens møder.

3.                         Aktivitet for bestyrelsesmedlemmerne

4.                         Evt.:


Denne gang er Kristinas tur. Næste gang er Pias tur.

Næste møde: Søndag d. 8. juni, Kl. 14.00, Odense.