دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2014.06.15

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور: (حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده،  ... )

2.                           تماس با ما

3.                           فعالیتی برای اعضای هیات مدیره

4.                           غیره


اینبار نوبت تهیه خوراکی با پیا خانم بوده، دفعه بعد نوبت آقا افشین می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه 10 ماه آگوست، ساعت 15، ادنسه.

Dagsorden, SMIDs bestyrelsesmøde, 10. august 2014, Kl. 15.00

Tale/ -er før start: (højst 5 min.)

1.                         Beretning om/ Rapport af aktiviteter:(økonomi, indkomne breve, …)


2.                         Kontakt med foreningen

3.                         Aktivitet for bestyrelsesmedlemmerne

4.                         Evt.:


Denne gang er Pias tur. Næste gang er Afshins tur.

Næste møde: Søndag d. 10. august, Kl. 15.00, Odense.