دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2015.10.25

توجه: ساعت شروع جلسه 16.30 می باشد!

گفتار پیش از دستور: (حداکثر 5 دقیقه در مجموع)  

1.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده،  شب شعرخوانی و ... )

2.                           شب چله (یلدا)

3.                           غیره


اینبار نوبت تهیه خوراکی با علی آقا  می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   ماه ؟؟؟ ، ادنسه.

Dagsorden, SMIDs bestyrelsesmøde, 13. september 2015, Kl. 16.30

Tale/ -er før start: (højst 5 min.) Vores forretning.

1.                         Beretning om/ Rapport af aktiviteter:(økonomi, indkomne breve, digtaften, og …)

2.                         Jalda

3.                         Evt.:


Denne gang er Alis tur.

Næste møde: ??? 2015, Odense.