دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2018.09.09

توجه: ساعت شروع جلسه 12.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور: (حداکثر 5 دقیقه در مجموع)  

1.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، شب شعرخوانی، جلسه روانی درمانی و... )

2.                           مهرگان

3.                           برگزاری فعالیتی(خانه تابستانی، یسپا هوس و ...)

4.                           غیره


اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقا مهرداد است.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -  یک شنبه ...، ساعت ...، ادنسه.

Dagsorden, SMIDs bestyrelsesmøde, 9. september, 2018, Kl. 12.00

Tale/ -er før start: (højst 5 min.) Vores forretning.

1.                         Beretning om/ Rapport af aktiviteter:(økonomi, indkomne breve, Digtaften, Psykisk førstehjælp,  …)

2.                         Mehregan

3.                         Aktivitet(Sommerhus, Jesperhus og …)

4.                         Evt.:


Denne gang er Mehrdads tur.

Næste møde: Den …, Kl. …, Odense.