دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2018.10.18

توجه: ساعت شروع جلسه 16.30 می باشد!

گفتار پیش از دستور: (حداکثر 5 دقیقه در مجموع)  

1.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، شب شعرخوانی و... )

2.                           بررسی جشن مهرگان

3.                           شب چله/ یلدا

4.                           غیره


اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقا رضا است.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -  ... شنبه ...، ساعت ...، ادنسه.

Dagsorden, SMIDs bestyrelsesmøde, 18. oktober, 2018, Kl. 16.30

Tale/ -er før start: (højst 5 min.) Vores forretning.

1.                         Beretning om/ Rapport af aktiviteter:(økonomi, indkomne breve, Digtaften, …)

2.                         Evaluere Mehregan

3.                         Shabe Chele/ Jalda

4.                         Evt.:


Denne gang er Rezas tur.

Næste møde: Den …, Kl. …, Odense.