دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2019.01.13

توجه: ساعت شروع جلسه 12.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور: (حداکثر 5 دقیقه در مجموع)  

1.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، شب شعرخوانی،  ... )

2.                           بررسی شب چله/ یلدا

3.                           هم نشینی برای اعضا

4.                           ناهار کریسمس

5.                           غیره


اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقا افشین است.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -  یک شنبه 10 فوریه، ساعت12.00، ادنسه.

Dagsorden, SMIDs bestyrelsesmøde, 13. januar, 2019, Kl. 12.00

Tale/ -er før start: (højst 5 min.) Vores forretning.

1.                         Beretning om/ Rapport af aktiviteter:(økonomi, indkomne breve, Digtaften, …)

2.                         Evaluere Shabe Chele/ Jalda

3.                         Aktivitet for medlemmer

4.                         Julefrokost

5.                         Evt.:


Denne gang er Afshins tur.

Næste møde: Den 10. februar, Kl. 12.00, Odense.