دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2008.07.13

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

         1.                   بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.             گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، ارسال اسناد مجمع عمومی ، پروژه، فعالیتی برای هیات مدیره، شب شعرخوانی، سخنرانی، ... )

3.                   گزارشات، مطالب و اخبار مربوط به هیات مدیره(مهری، پست الکترونیکی)

4.                   بررسی سخنرانی پیرامون خط و خوش نویسی

5.                   اجرای پروژه ها (کامپیوتر، مهری ق.)

6.                   فستیوال کار داوطلبانه(5 سپتامبر)

7.                   تهیه خوراکی برای جلسات هیات مدیره

8.                   پیشنهاد تغییر بند اساسنامه(مهری ق.)

9.                   تقاضای بودجه از شورای زنان(مهری ق.)

10.                جایزه روه آتشین(مهری ق.)

11.                مجانی بودن هزینه رفت و آمد به کپنهاک و آرهوس برای دوره های آموزشی(مهری ق.)

12.                دعوت از آقای هوشنگ ابتهاج

13.                ...

14.                ...

15.                غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقای افشین بوده، نوبت دفعه بعد با علی آقا مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -  یک شنبه 10 ماه آگوست.