دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2008.10.12

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

 

1.                   بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                   گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، بازنشستگی، سخنرانی از سوی شورای زنان، کمک مالی از سوی ایشان،  ... )

3.                   بررسی سخنرانی انجمن بیماری قند

4.                   بررسی جشن مهرگان

5.                   اجرای پروژه ب.گ.

6.                   تشکیل کمیته زنان

7.                   Julefrokost

8.                   Nytårsaften

9.                   ...

10.                ...

11.                غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با افسانه خانم بوده، نوبت دفعه بعد با آقای پرهام مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -  یک شنبه 16 ماه نوامبر.