دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2009.01.10

توجه: ساعت شروع جلسه 19.00 می باشد!

 

1.                   بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.             گزارش فعاليت ها : (مالي(گزارش سالیانه) و حق عضویت اعضای هیات مدیره، نامه هاي رسيده، دعوت از سوی شهرداری، دوره کلاس آموزش کامپیوتر، برگه ارزشیابی کلاس های کامپیوتر،  ... )

3.                   بررسی فعالیت نمایشگاه کریسمس در تیولی

4.                   کمیته زنان (تحویل فیش ها برای شورای زنان و حسابرسی مربوطه ، ...)

5.                   اجرای پروژه ب.گ. (گزارش و برنامه ریزی، سفر به آرهوس)

6.                   مجمع عمومی

7.                   جشن شب عید؟

8.                   ...

9.                   غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با خانم مهری ق. مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   شنبه 14 ماه فوریه. (جلسه مجمع عمومی)