دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2009.02.22

توجه: ساعت شروع جلسه 10.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                   انتخاب مسئولین و تقسیم وظایف

2.                   ارزش های پایه ایی مشترک و شیوه کار ما

3.                   بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل/ مجمع عمومی

4.                   گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، فسته لان و تقسیم کار آن، ... )

5.                   بررسی شب شعر

6.                   بررسی نمایش فیلم عباد در کابل

7.                   کمیته زنان (فستیوال فرهنگ زنان، 8 مارس، کارت پستال؟ ...)

8.                   اجرای پروژه ب.گ. (گزارش و برنامه ریزی، سفر تابستانی به اسکین. بازدید از تلویزیون کانال 2 )

9.                   چهارشنبه سوری

10.                جشن شب عید(آقای فرید)

11.                سیزده بدر

12.                ...

13.                غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقای سهرابی بوده، دفعه بعد نوبت آقای افشین مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   ؟؟؟؟؟