دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2009.03.08

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                   بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                   گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، اسناد مجمع عمومی، 8 مارس، توجه به تاریخ جلسه بعد  ... )

3.                   بررسی شب شعر خوانی

4.                   بررسی فسته لان

5.                   بررسی سفر فرهنگی به آرهوس

6.                   اجرای پروژه ب.گ. (گزارش و برنامه ریزی، سفر تابستانی به اسکین. بازدید از تلویزیون کانال 2 )

7.                   چهارشنبه سوری

8.                   جشن شب عید

9.                   سیزده بدر

10.                ...

11.                غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقای مسعود بوده، دفعه بعد نوبت آقای رضا مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه 19 آوریل، ساعت 15، ادنسه.