دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2009.04.12

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                   بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.             گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، اسناد مجمع عمومی، بازدید از تلویزیون کانال 2،  فستیوال کار داوطلبانه در چهارشنبه 4 ماه نوامبر، ... )

3.                   بررسی چهارشنبه سوری

4.                   بررسی جشن شب عید

5.                   بررسی سیزده بدر

6.                   اجرای پروژه ب.گ. (گزارش و برنامه ریزی، سفر یسپا هوس، شب فیلم)

7.                   فعالیتی برای هیات مدیره

8.                   روز جهانی کودک

9.                   ...

10.                غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقا رضا بوده، دفعه بعد نوبت آقای سهرابی مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه 10ماه مه، ساعت 15، ادنسه.