مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها نهادي است مستقل ، دمكراتيك و علني ، كه به هيچ گروه ، سازمان و حزب سياسي / مذهبي ، اعم از ايراني و خارجي ، وابسته نيست.

 مجمع مي تواند، در راستاي اهداف خود، با تمامي گروه ها و انجمن ها همكاري نمايد.

ما انجمني كوچك، ولي فعال هستيم كه در كارهاي فرهنگي، هنري، ادبي و اجتماعي فعاليت مي كنيم.

عضويت در مجمع امري است داوطلبانه !